Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALIAS RECRUITMENT B.V.

1. Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Alias
Alias Recruitment B.V., gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aldaar aan de Hogehilweg 19, 1101CB, KvK nummer 69598681;

Opdrachtgever
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van Alias afneemt, dan wel met wie Alias in gesprek is over het sluiten van een overeenkomst om diensten van Alias af te nemen;

RPO / Recruitment Process Outsourcing
De uitbesteding van werving en selectie activiteiten door Opdrachtgever aan Alias;

 Recruitment diensten
Diensten op het gebied van werving en selectie van personeel in brede zin bij Opdrachtgever;

 RPO recruiter
Een specialist in dienst van Alias of als zelfstandige werkzaam voor Alias die namens Alias diensten verleent op het gebied van werving en selectie in het kader van een opdracht van Opdrachtgever aan Alias;

Kandidaat
Een potentiele werknemer voor Opdrachtgever; 

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Alias en op door Alias met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op de uitvoering van opdrachten door Alias, en op de verbintenissen tussen partijen voor zover daarvan door Alias  niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken bij de totstandkoming van een opdracht / overeenkomst.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Alias en Opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Alias derden ingeschakeld dienen te worden.  Deze derden kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden jegens Opdrachtgever.

De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de uitvoering van de dienstverlening door Alias of op verbintenissen met Alias, tenzij Alias nadrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat die voorwaarden wel van toepassing zijn. 

3. Offertes

Alias is slechts aan een offerte gebonden, indien en voor zover deze door Opdrachtgever binnen een maand na dagtekening ervan schriftelijk wordt aanvaard, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Alias is gerechtigd offertes die niet binnen een maand zijn aanvaard, aan te passen of te wijzigen.

Alle bedragen in de genoemde offertes zijn te vermeerderen met BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

4. Overeenkomst van opdracht

Overeenkomsten met Alias komen tot stand door acceptatie door Opdrachtgever van de offerte van Alias, dan wel door een begin van uitvoering door Alias van een door Opdrachtgever verstrekte mondelinge of schriftelijke opdracht.

Een verzoek tot dienstverlening wordt geacht aan Alias te zijn gegeven en niet aan enige individuele partner, werknemer of zelfstandige die de werkzaamheden voor Alias uitvoert. De artikelen 7:404 en 7: 407 Burgerlijk wetboek zijn niet van toepassing.

5. Uitvoering dienstverlening

Alias zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verbintenissen voor Alias dienen te worden geduid als inspanningsverplichtingen. Het feit dat een vergoeding slechts (deels) is verschuldigd in geval van het behalen van een bepaald overeengekomen resultaat doet hieraan niet af.

Alias kan de in de overeenkomst met Opdrachtgever omschreven diensten door eigen personeel of door zelfstandigen of derden laten verrichten.

Alias is gerechtigd de in het kader van de uitvoering van een opdracht ingezette RPO recruiters te vervangen.

De werkzaamheden worden ter bepaling van Alias op locatie van de Opdrachtgever dan wel vanuit de locatie van Alias verricht.

De dienstverlening door Alias wordt naar kandidaten en externen onder de naam van Opdrachtgever verricht.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of voorzieningen, waarvan Alias aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Alias worden verstrekt.

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van een opdracht en gedurende 1 jaar na afloop daarvan Alias informeren met betrekking tot de aanstelling van personeel op vacatures die onderdeel hebben uitgemaakt van de RPO opdracht, zulks binnen 2 maanden na een dergelijke aanstelling.

6. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Alias en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de opdracht(en) van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt of als de vertrouwelijkheid voortvloeit uit de aard van de informatie.

Vertrouwelijk is in ieder geval informatie betreffende (persoonsgegevens van) kandidaten en informatie over het  commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie van partijen, waaronder informatie over de organisatie, beloningssystemen, personeelsbestand etc. die niet anderszins van algemene bekendheid is of gepubliceerd.

Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Alias aan derden geen mededelingen doen over de aanpak en werkwijze van Alias, dan wel offertes, overeenkomsten of rapportages van Alias aan derden ter inzage geven of ter beschikking stellen.

Alias is bevoegd aan Opdrachtgever als relatie te refereren en de naam van Opdrachtgever op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website van Alias dan wel via andere uitingen wordt gepubliceerd, tenzij Opdrachtgever schriftelijk aangeeft hiertegen bezwaar te hebben.

7. Relatie netwerk van Opdrachtgever

 Alias zal voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht gebruik maken van het relatie netwerk van Opdrachtgever en dit netwerk voor Opdrachtgever uitbouwen en aanvullen in het kader van de uitvoering van de Opdracht. Alias zal gegevens van door Alias geworven kandidaten toevoegen aan het netwerk van Opdrachtgever na toestemming van de betrokken kandidaat tot opname van deze gegevens in de systemen van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal ten aanzien van de persoonsgegevens van kandidaten als Verantwoordelijke in de zin van de AVG gelden en Alias als Verwerker.

Een Verwerkersovereenkomst tussen partijen zal onderdeel uitmaken van de overeenkomst van opdracht.

8. Systemen

Alias zal voor de uitvoering van de uitvoering van de opdracht en opslag van persoonsgegevens van kandidaten gebruikmaken van de systemen van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beveiliging van deze systemen.

9. Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op alle door Alias vervaardigde schriftelijke stukken, waaronder in ieder geval offertes, rapporten, adviezen en ontwerpen komt toe aan Alias.

Door Alias voor Opdrachtgever vervaardigde werken zijn bestemd voor eigen gebruik door Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alias door Opdrachtgever worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Voor zover dit niet onder de geheimhoudingsplicht valt, mag Alias de bij de uitvoering van de overeenkomst verworven kennis voor andere doeleinden gebruiken.

10. Vergoeding

Alias brengt aan Opdrachtgever voor de uitvoering van de dienstverlening een vergoeding in rekening op basis van de getekende afspraken in de offerte.

11. Facturering en Betaling

Opdrachtgever zal facturen van Alias binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Verrekening door Opdrachtgever is niet toegestaan.

Na het verstrijken van de betaaltermijn is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het nog openstaande bedrag tot aan de datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

Eventuele incasso kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke zijn voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

12. Opeisbaarheid vorderingen / beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Alias op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar, indien:

  1. a) aan Alias omstandigheden bekend zijn geworden die gegronde redenen geven om te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen. Daarvan is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake indien jegens Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, of surseance van betaling is verleend of de bedrijfsactiviteiten of onderneming worden geliquideerd;
  2. b) Alias Opdrachtgever heeft gevraagd om zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid onvoldoende is, dan wel uitblijft;
  3. c) indien Opdrachtgever niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende financiële verplichting voldoet.

In voornoemde gevallen kan Alias de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Alias om ter zake een schadevergoeding te vorderen. 

Indien de overeenkomst voor een bepaalde periode is gesloten is tussentijdse schriftelijke opzegging door Opdrachtgever mogelijk als volgt:

a) met in achtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een kalendermaand, indien door onvoorziene omstandigheden buiten toedoen van de Interim medewerker de inzet van de Interim medewerker redelijkerwijs niet langer noodzakelijk is. b) met onmiddellijke ingang indien de Interim medewerker niet naar behoren functioneert, nadat in het functioneren geen verbetering is opgetreden binnen redelijke termijn van minimaal 2 weken na een schriftelijke, in overleg met Alias opgestelde, waarschuwing van Opdrachtgever aan de Interim medewerker. c) met onmiddellijke ingang, indien het functioneren van de Interim medewerker een dringende reden voor ontslag op staande voet oplevert en Opdrachtgever dit schriftelijk onderbouwd ten genoegen van Alias aannemelijk heeft gemaakt.

13. Aansprakelijkheid

Als zich onverhoopt een situatie voordoet, waarbij de Opdrachtgever niet tevreden is over de geleverde prestatie van Alias of van derden die door Alias worden ingezet, zal Opdrachtgever deze ontevredenheid zo spoedig mogelijk bespreekbaar maken en Alias de gelegenheid geven om de prestatie te herstellen en alsnog aan de verwachtingen te voldoen.

Indien zich bij de uitvoering van een overeenkomst een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Alias leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Alias gesloten aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico.

Indien om welke reden dan ook de verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij langdurige overeenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden.

Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de schade doch uiterlijk binnen 3 maanden daarna bij Alias te worden ingediend. Iedere vordering vervalt 1 jaar na bekend worden van de aanspraak.

Alias is nimmer aansprakelijk voor indirecte, immateriële, bedrijfs- of gevolgschade.

Alias is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a) onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie;
b) verlies van gegevens. De Opdrachtgever zal zorg dragen voor back-up van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens die door de Opdrachtgever aan Alias ter beschikking worden gesteld;
c) een tekortkoming van de Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtgever zal ten aanzien van de RPO recruiters die in het kader van de uitvoering van de opdracht werkzaamheden op locaties van Opdrachtgever verrichten de verplichtingen jegens werknemers en opdrachtnemers krachtens het Burgerlijk Wetboek, de Arbowet, Arbeidstijdenwet en andere regelgeving inzake veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting en privacy van werknemers en opdrachtnemers naleven. Opdrachtgever is krachtens artikel 7:658 BW en de artikelen 6:107 tot en met 6:108 BW aansprakelijk voor de schade die de RPO recruiters in de uitoefening van de werkzaamheden voor Opdrachtgever op een locatie van Opdrachtgever lijden, tenzij Opdrachtgever bewijst dat hij zijn verplichtingen volledig is nagekomen of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de RPO recruiter. Opdrachtgever vrijwaart Alias te allen tijde tegen aanspraken van RPO recruiters terzake en voor de daaraan verbonden kosten voor Alias.

Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen de aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Op verzoek van Alias verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering. 

14. Overmacht

Onder overmacht in de zin van dit artikel worden, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken verstaan, waarop een partij  geen invloed kan uitoefenen.

Bij overmacht worden de verplichtingen van de partij die overmacht ervaart opgeschort. Indien de periode waarin een partij haar verplichtingen wegens overmacht niet kan nakomen, langer dan twee maanden duurt, is elke partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval schadeplichtigheid ontstaat.

Indien Alias bij het intreden van de overmacht al diensten heeft verleend of kosten heeft gemaakt, mag zij deze factureren en is Opdrachtgever gehouden de factuur te voldoen. 

15. In dienst nemen RPO recruiters

 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alias:

  • een rechtstreekse relatie (al dan niet in dienstverband) met een RPO recruiter van Alias aan te gaan of
  • een relatie tot stand te brengen tussen de RPO recruiter van Alias en een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming of
  • een relatie tot stand te brengen tussen een RPO recruiter van Alias en een derde of
  • een relatie tot stand te brengen tussen Opdrachtgever of een met haar gelieerde onderneming en een uitzend- of ander detacherings- of payroll bureau en een recruiter van Alias.

Indien Alias bereid is aan een verzoek van Opdrachtgever tot indienstneming van een van haar medewerkers of tot het aangaan van een relatie als hiervoor genoemd met een medewerker van Alias te voldoen, is Alias gerechtigd aan het geven van toestemming navolgende voorwaarde te verbinden:

Betaling door Opdrachtgever aan Alias van een afkoopsom voor de overeenkomst tussen partijen of een bemiddelingsvergoeding, bestaande uit een percentage van 25% van het door Opdrachtgever of de betrokken derde met de betreffende RPO recruiter overeengekomen bruto jaarsalaris.

Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan 12 maal het door Opdrachtgever met de betrokken RPO Recruiter overeengekomen bruto maandsalaris op basis van fulltime, inclusief 8% vakantiegeld, eventuele 13e maand en/of eventuele overeengekomen vaste bonus, dan wel bij zelfstandigheid 12 maal de vergoeding per maand op fulltime basis ex BTW, ongeacht het aantal uren per maand of de periode dat betrokkene te werk wordt gesteld bij Opdrachtgever.

16. Toepasselijk recht en geschillen

Op de rechtsverhouding tussen Alias en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

In geval van een geschil tussen partijen zullen partijen alvorens de burgerlijke rechter in te schakelen het geschil trachten op te lossen middels mediation door een MfNregistermediator. Indien binnen een periode van 2 maanden na een verzoek tot mediation door een van partijen het geschil niet in mediation is opgelost, is elke partij bevoegd het geschil voor te leggen aan de, bij uitsluiting bevoegde, rechter van de Rechtbank Amsterdam.